Как да регистрираме Сдружение на собствениците?

Учредяването на сдружение на собствениците в блока е задължително при кандидатстване по програма „Национална програма за Енергийна ефективност“. В процеса на кандидатстване и одобрение за институциите е по-лесно да общуват с едно юридическо лице, каквото е сдружението, а не поотделно с всеки собственик в етажната собственост.

Според чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС за усвояване на средства от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии с цел ремонт и обновяване на сградата собствениците могат да учредят сдружение. Това става по специална процедура, описана в ЗУЕС. Сдружението е юридическо лице и се вписва в регистър на общината.

Всеки обитател на блока или входа може да поеме инициативата за това, като свика учредително събрание. Това става, като се постави покана за събранието на видно място в сградата поне 7-дни преди провеждането му. Законът допуска и устно съобщаване за събранието. Тези собственици, които не пребивават в жилището си за повече от месец, трябва да оставят на управителя имейл или адрес, както и телефон за връзка в подобни случаи.

Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗУЕС в поканата трябва да се посочи дневният ред, датата и часът на заседанието. Към тази покана се прилага проект на споразумение за създаването на сдружението. Това е бъдещият устав на сдружението. Утвърден образец на споразумението може да се намери в уебсайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Провеждането на събранието е нужно присъствието на определен брой собственици. Според чл. 27, ал. 1 от ЗУЕС в събранието трябва да участват собственици, които представляват поне 67% от собствеността върху сградата. Те приемат решение за учредяване на сдружението, избират името му и органите, които ще го управляват - управител или управителен съвет и контрольор или контролен съвет. Заедно с това е необходимо да се утвърди споразумението за създаване на сдружението. По време на събранието се води протокол за взетите решения.

В 14-дневен срок от провеждането на Учредителното събрание се подава заявление за регистрация на сдружението на собствениците в районната община. Към него се прикрепят набор от документи. Следващата стъпка е евентуално одобрение от общината. При получено такова избраният да представлява сдружението на собствениците или още наричан председател на Управителния съвет (управител) отива лично да впише сдружението в агенцията по вписванията. Последната включва сдружението в публичен регистър и издава удостоверение за регистрацията и съответно БУЛСТАТ.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Нагоре

© 2012  Всички права запазени.