Национална програма 2015 година за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Кой може да кандидатства?

Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ- ЕПЖС, ППП, ЕПК
Сгради с не по-малко от 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение
Как се кандидатства?

I част:

 • Изготвя се покана за ОС (по образец). Поканата се поставя на видимо и общодостъпно място в сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието.
 • Живущите в ЕС избират членове/председател на Управителния съвет
 • Живущите в ЕС избират членове/председател на Контролния съвет
 • Живущите в ЕС избират протоколчик
 • Провеждане на Общо събрание, на което се обсъждат следните точки, фиксирани като дневен ред:
 1. Приемане на решение за учредяване на СС и одобряване текста на Споразумение за създаване на СС
 2. Определяне на наименованието на СС
 3. Избор на Управител/Управителен съвет и контрольор
 4. Одобрение на представителство за целите на участие в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 5. Вземане на решение за разпределяне на идеалните части от общите (при необходимост)
 • За да се регистрира успешно Сдружение на собствениците е необходимо на ОС да присъстват толкова на брой собственици, колкото да образуват минимум 67% собственост на идеалните части от общите части в сградата
 • Изготвяне на декларация за достъп- необходимо е съгласие на 100% от живущите
 • Избраният представител/управител на СС попълва нотариално заверено удостоверение, с което декларира, че се подписава по свой собствен начин
 • Сдружението на собствениците подава заявление (не по-рано от 14 дни след провеждането на ОС) за кандидатстване до районната община според местонахождението на сградата (към заявлението се прикрепят набор от документи)
 • Общината осъществява прием и дава своята оценка
 • При евентуално одобрение от Общината представителят/управител на СС отива лично да впише Сдружението на собствениците в Агенцията по вписванията, за да се издаде необходимия БУЛСТАТ

Документи за сваляне по част I-ва:

Покана за свикване на ОС с цел учредяване на Сдружение на собственици
Протокол от залепването на поканата за учредяване на Сдружение на собственици
Протокол, с фиксирани точки от дневния ред ,от ОС за учредяване на Сдружение на собственици
Декларация за достъп
Нотариално заверен образец- подпис (към заявлението се прикрепя)
Уведомление (към заявлението се прикрепя)
Заявление за регистрация на сдружение на собствениците
Споразумение за създаване на СС
Необходими документи, които се прикрепят към заявлението

II част:

След като Сдружението на собствениците има свой собствен БУЛСТАТ следва:

 • Поставя се покана за свикване на ОС . Поканата се поставя на видимо и общодостъпно място в сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието.
 • Необходимо е да се проведе още едно Общо събрание, на което ще се обсъждат следните точки от дневния ред:
 1. Вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 2. Вземане на решение за подаване на Заявление за интерес и финансова помощ в общината за целите на обновяване на сградата и упълномощяване на Управителя/Председателя на УС да подаде ЗИФП
 3. Поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван график (между СС/ССО и външени изпълнители) до всеки самостоятелен обект от ЕС
 4. Даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност.
 5. Вземане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията на Програмата.
 6. Определяне на лице (техническо лице или представляващия сдружението), което да представлява сдружението при изпълнение на следните функции: упражнява контрол при приемането на изработения технически/работен проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително ремонтни работи и др. по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване
 • Подава се заявление за интерес и финансова помощ (по образец) до районната община. Към него се прикрепят набор от документи.
 • В случай, че част от собствениците в ЕС не членуват в СС всеки един от тях попълва декларация, в която упоменава, че е съгласен с участието на сградата в Националната програма за обновяване на жилищни сгради и ще осигури достъп до притежавания от него обект
 • Евентуално ще е необходимо писмено съгласие от СС, с което районната администрация се упълномошава да избере фирма изпълнител
 • Сключване на Договор за целево финансиране

Документи за сваляне по част II-ра:

Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП)
Справка за собствениците на самостоятелни обекти
Покана за свикване на ОС
Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
Протокол от проведено ОС на СС
Декларация, която се попълва от нечленуващи в СС собственици

Какво покрива програмата?

Подмяна на дограма

Топлоизолация

Ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата

Ако е възможно - реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект в сградата

Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части

Газифициране на сгради - само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата

Мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите

Дейности по конструктивно възстановяване/усилване в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията и оценка на сеизмичната осигуреност

Обновяване на общи части: ремонт на покрив; освежаване на стълбищна клетка след извършените строителни и монтажни работи

Съпътстващи строителни и монтажни работи

Техническо обследване и изготвяне на технически паспорт

Разработване технически/работен проект

Авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол

Ползи за етажната собственост и домакинствата:

 • Намаляване на енергопотреблението за сградата
 • Намаляване на разходите на домакинствата през зимата
 • Повишаване на стойността на имотите
 • Модерен и красив облик на сградата
 • Удължаване на живота на сградата

С какво можем да Ви бъдем полезни ние?

 • Консултираме етажната Ви собственост във връзка с програмата
 • Съдействаме за постигане на съгласие за саниране чрез информативни срещи с живущите в етажната собственост
 • Цялостно съдействие при организирането на етажната собственост за проекта, събиране на необходимата информация и необходимите подписи
 • Административно и документално обслужване за осъществяване на проекта
 • Съдействие при свикване на общо събрание, изготвяне на покани, протоколи и споразумения съобразно изискванията на програмата
 • Изготвяне и подаване на всички необходими заявления, декларации, договори и други
 • Регистрация на Сдружение на собствениците в общината
 • Вписване на Сдружението на собствениците в регистъра БУЛСТАТ
 • Контрол върху всеки етап от кандидатстването до одобрение на проекта

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Нагоре

© 2012  Всички права запазени.